Læringsstrategiar

I dagens samfunn vert vi utsett for store mengder informasjon kvar dag. Dette gjeld og for elevar som går på skulen. Korleis skal dei klara å ta til seg denne informasjonen? Finnes det måtar å velge ut kva som er viktig, og kva som ikkje er så viktig å “lagre” i minnet sitt? Korleis bør elevane organisere si eiga læring, for at dei til sjuande og sist har lært det som er viktig å lære?

På denne sida finn du nokre eksempler på såkalla læringsstrategiar, som kan nyttas før, under og etter at ein går laus på ein tekst eller eit emne. Strategiane finn du i menyen til venstre